Пазарни консултации - 2017

Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за детски площадки

28.03.2017 16:56:27

Закупуване,доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за детски площадки по проект „Реконструкция,ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“,ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Долна баня,община Долна баня” по ПРСР-2014-2020

Озеленяване и доставка на растителност - част Паркоустройство

28.03.2017 16:53:04

Озеленяване и доставка на растителност по проект „Реконструкция,ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“,ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Долна баня,община Долна баня” по ПРСР-2014-2020

Изграждане на поливна система - част Паркоустройство

28.03.2017 16:49:03

Изграждане на поливна система по проект „Реконструкция,ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“,ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Долна баня,община Долна баня” по ПРСР-2014-2020

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища

22.02.2017 11:03:40

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня с подобекти Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /ІІІ-8222/ и Общински път SFO1190 /ІІ-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.