Пазарни консултации

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища

22.02.2017 11:03:40

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня с подобекти Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /ІІІ-8222/ и Общински път SFO1190 /ІІ-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч.ст. Долна баня – х.Гергиница по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.